Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA


Portal www.wigra.com.pl umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji wyjazdów turystycznych organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA oraz innych Touroperatorów, poprzez udostępnienie wraz z ofertą formularzy rezerwacyjnych. Rezerwację wyjazdu można złożyć również telefonicznie pod numerem 22 665 06 06 lub 22 664 94 86 oraz bezpośrednio w siedzibie Biura.

I. Definicje

1. Regulamin – poniższy dokument.
2. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, inaczej organizator imprez turystycznych.
3. Wycieczka – impreza turystyczna, której program obejmuje zwiedzanie różnych miejsc w wybranym kraju.
4. Konsultant - pracownik Biuro Usług Turystycznych WIGRA.
5. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych, wykupująca imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
6. Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu.
7. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy turystycznej.
8. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy o świadczeniu usług turystycznych zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem.

II. Zasady korzystania z portalu internetowego

1. Korzystanie z Portalu internetowego Biura Usług Turystycznych WIGRA w tym w szczególności dokonanie rezerwacji wycieczki za pośrednictwem portalu, jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w poniższym regulaminie.
2. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Umowy – zgłoszenia, Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy turystycznej oraz Regulaminu Portalu Internetowego Biura Usług Turystycznych WIGRA.
3. Dane Klienta zawarte w rezerwacji i Umowie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
4. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których zamierza podróżować.
5. Biuro Usług Turystycznych WIGRA nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez przerw lub innych przeszkód technicznych (nie leżących po stronie organizatora), które spowodują brak powiadomienia o dokonanej rezerwacji.

III. Zawarcie Umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej

1. Na stronach Portalu znajdują się oferty imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA oraz innych Touroperatorów.
2. Po wyszukaniu oferty oraz dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki i jej ceną Klient przechodzi do formularza rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki oraz preferowane podstawowe parametry wyjazdu.
3. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Każda rezerwacja jest weryfikowana przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA pod względem skalkulowanej ceny dla danej wycieczki, terminu oraz jej dostępności, a następnie Konsultant niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
5. Po potwierdzeniu rezerwacji Klient dokonuje wpłaty podanej kwoty przelewem bankowym na konto BUT WIGRA lub gotówką w siedzibie Biura.
6. Na podstawie dokonanej wpłaty Konsultant przygotowuje umowę, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji. Umowa zostaje podpisana przez Klienta w siedzibie Biura lub przesłana do podpisu pocztą (jeden podpisany egzemplarz Klient odsyła do Biura).
7. W przypadku imprezy turystycznej innego Touroperatora Klient zawiera umowę z Organizatorem Imprezy turystycznej za pośrednictwem Biura Usług Turystycznych WIGRA. Każde zapytanie rezerwacyjne jest potwierdzane mailem lub telefonicznie.

IV. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Usług Turystycznych WIGRA.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
•w celu realizacji przepisów prawa,
•w celu realizacji umowy,
•na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Biura Usług Turystycznych WIGRA.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
5.Dane osobowe zgromadzone przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA mogą być także udostępnione:
•odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
•innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz wprowadzonych przez niego danych osobowych może dotyczyć:
•Adresu e-mail,
•Imion i Nazwisk,
•Adresu wysyłki,
•Numeru telefonu,
•numeru NIP lub Pesel,
•numeru REGON.
7. Biuro Usług Turystycznych WIGRA zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Klientowi przysługuje prawo:
•dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
•żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
•sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych - Biurem Usług Turystycznych WIGRA.
10. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
•dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
•stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
•dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Biura Usług Turystycznych WIGRA.

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Klient wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Biura Usług Turystycznych WIGRA określonych w Rozdziale 4 pkt 3.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług przez Biuro Usług Turystycznych WIGRA.